Služby

Poskytujeme komplexní služby v oblasti projekce a inženýringu energetických staveb.

Projekce a inženýring.

Kvalitní projektová dokumentace a výkonný inženýring, to jsou dva základní pilíře naší podnikové strategie. Pevným propojením těchto dvou principů minimalizujeme prostor pro improvizaci v průběhu výstavby a umožňujeme tak našim klientům soustředit se pouze na jejich cíle bez nutnosti řešit mariginální otázky výstavby. Proto zpracování projektové dokumentace a komunikaci s účastníky stavebního procesu věnujeme maximální pozornost.

Oblasti, ve kterých nejčastěji poskytujeme naše služby


Kotelny na plynná i kapalná paliva

Mezi nejběžnější typy patří teplovodní a parní kotelny. Specializujeme se však i na další typy, jako jsou horkovodní, termoolejové pro technologie ap., spalující všechna dostupná paliva (zemní plyn, P-B, olej ap.). Při našich návrzích dbáme na celkovou efektivitu řešení s využitím nejmodernějších technologií.

Kotelny na spalování pevných paliv

Ačkoli se zdá, že spalování tuhých paliv je na ústupu, máme stále řadu zákazníků, kteří palivovou základnu na bázi tuhých paliv (uhlí, biomasa ap.) výhodně využívají.

Kogenerace

Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie je „trendy“ řešení. Našim klientům nabízíme komplexní řešení spojené s instalací plynových motorů nebo turbín a navazující elektroinstalace.

Úpravny parametrů

Většina energetických sítí vyžaduje úpravu parametrů v daném místě, nebo lokalitě. Nezůstáváme stranou a jsme aktivní v oblasti výměníkových stanic větších výkonů, centrálních nebo objektových předávacích stanic, redukčních stanic ap.

Vytápění, chlazení, vzduchotechnika a klimatizace

Žádný dům, obchodní centrum, škola, nemocnice, průmyslový podnik ap., se neobejdou bez vnitřních technických instalací pro zásobování teplem a chladem, případně větrání a klimatizaci. Zde nabízíme ucelená řešení s využitím nejlepších dostupných technologií.

Potrubní rozvody

Podstatnou součástí všech distribučních soustav energií jsou potrubní rozvody. Našim partnerům poskytujeme služby v oblasti návrhů teplovodních i parních rozvodů v rámci CZT, rozvodů tepla, chladu v obchodních centrech vč. technologických rozvodů např. plynů, olejů ap. v rámci průmyslových objektů.

Chladící zařízení

Centrální zdroje chladu jsou neodmyslitelnou součástí obchodních center i výrobních objektů. Nabízíme projekční a inženýrský servis pro chladící zařízení na bázi absorpčního i kompresorového chlazení s využitím komponent předních tuzemských i světových výrobců.

Úpravny vody

Pro dlouhodobou životnost a dosažení špičkových parametrů vašich zařízení dbáme rovněž o kvalitu používané vody. Staráme se o vodu na všech úrovních - filtrace, změkčování, reverzní osmóza, decarbonizace ap.

REFERENČNÍ PROJEKTY

Další aktivity

Analýzy a studie.

V rámci našich aktivit monitorujeme trh s palivy a energiemi a vyhledáváme možností financování energetických projektů. Tyto informace pak v kombinaci s požadavky našich klientů uplatňujeme při zpracování koncepčních studií a studií proveditelnosti jednotlivých projektů.

Ekonomické analýzy postavené na reálných cenách jsou pak neocenitelnou pomocí při rozhodování našich zákazníků o celkové koncepci jejich energetiky. Abychom pracovali s reálnými, skutečnými cenami, úzce spolupracujeme v této oblasti se sesterskou společností ENERGIS 92 s.r.o. , která se zabývá především realizací energetických staveb.

Dozor nad realizací.

Následný autorský a technický dozor včetně průběžného inženýringu (komunikace s účastníky výstavby v případě změny stavby oproti stavebnímu povolení, zjišťovací řízením, zajištění povolení zkušebního provozu, zajištění kolaudace ap.) jsou nedílnou součástí nabídky našich služeb. Zkušenosti v jednání s úřady a znalosti legislativních i technických postupů jsou neocenitelnou devizou přispívající k hladkému průběhu a dokončení stavby.